Гори

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Смяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти общинска собственост в НТП Гора, горска територия”.

Предмет на инвестиционното предложение са горите, собственост на община Върбица, които се намират в района на действие на ТП ДГС “Върбица” и ТП ДГС „Велики Преслав”.

След извършена инвентаризацията на ТП ДГС “Върбица” и част от ТП ДГС “Преслав” са установени гори, собственост на община Върбица с обща площ 1387.9 хектар

ОБЯВАЗаповед № 437 от 23.02.2022г. на Кмета на община Върбица за забрана търговията със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване на територията на община Върбица.

 


 

Заповед № РД 05-237/24.11.2021г. на Директора на Регионална дирекция по горите Шумен, във връзка с участие в комисия по реда на чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии, разглеждането и приемането на горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора - собственост на община Върбица, област Шумен, в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Върбица".

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършената инвентаризация, горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, за горските територии 

Заповед № 147 от 27.01.2021г.

Забрана на паша за селскостопански животни в горски територии собственост на община Върбица.

 

 


 

ЗА П О В Е Д № 1151 / 01.06. 2020 г.

за забрана Брането на липов цвят, рязането, чупенето на клони, увреждането на дървета, както и събирането на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, детски градини, болници, медицински пунктове в гр.Върбица и по селата на общината.

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

Заповед №897 от 15.04.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение на Заповед № РД- 15-74/ 01.04.2020г. на Областния управител на Област Шумен в изпълнение на чл.137, ал.1 от Закона за горите с цел осигуряване на пожарна безопастност, предотвратяването и гасенето на пожари в земеделски земи и горски територии, намаляване на вредните последствия и щетите от тях с цел подобряване на превантивната дейност.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Заповед №461 от 02.03.2020г.- Община Върбица има спечелен проект по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" в тези имоти е забранена пашата на селскостопански животни.

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

Заповед № 369/ 17.02.2020г.- за забрана на търговията на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане) на територията на община Върбица.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

Заповед №1027/27.05.2019г. за забрана на бране на липов цвят

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

 

Заповед №829/19.04.2019г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии собственост на община Върбица

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Заповед №597/ 21.03.2019г. за определяне на пожароопасен сезон в горите от 25.03.2019г. до 30.10.2019г. 

Заповед №925/22.05.2018г. за забрана на бране на липов цвят


 

Заповед № 838 от 11.05.2018г. 

Заповед № 656 от 27.03.2018г. 

Заповед №494 от 21.02.2018г.

Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане / в територията на Община Върбица.

 


 

 

16.01.2018г.- Д О К У М Е Н Т И за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост.

Документацията изтегли ТУК:


Заповед №696 от 30.05.2017г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ДГ, болници  и медицински пунктове в гр. Върбица и по селата.

 

 

Заповед №567 от 27.04.2017г. на Община Върбица за обявяване на пожароопасен сезон за горите


 

Заповед №444 от 31.03.2017г. на Община Върбица


 

Заповед №258 от 16.02.2017г.- Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване / снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане/ в територията на Община Върбица.Заповед №590 от 28.03.2016г.- Забрана за паша на селскостопански животни в горски територииЗаповед №994 от 17.06.2016г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ЦДГ, болници в гр. Върбица и по селата.