Гори


Заповед № 147 от 27.01.2021г.

Забрана на паша за селскостопански животни в горски територии собственост на община Върбица.

 

 


 

ЗА П О В Е Д № 1151 / 01.06. 2020 г.

за забрана Брането на липов цвят, рязането, чупенето на клони, увреждането на дървета, както и събирането на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, детски градини, болници, медицински пунктове в гр.Върбица и по селата на общината.

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

Заповед №897 от 15.04.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение на Заповед № РД- 15-74/ 01.04.2020г. на Областния управител на Област Шумен в изпълнение на чл.137, ал.1 от Закона за горите с цел осигуряване на пожарна безопастност, предотвратяването и гасенето на пожари в земеделски земи и горски територии, намаляване на вредните последствия и щетите от тях с цел подобряване на превантивната дейност.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Заповед №461 от 02.03.2020г.- Община Върбица има спечелен проект по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" в тези имоти е забранена пашата на селскостопански животни.

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

Заповед № 369/ 17.02.2020г.- за забрана на търговията на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане) на територията на община Върбица.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

Заповед №1027/27.05.2019г. за забрана на бране на липов цвят

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

 

Заповед №829/19.04.2019г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии собственост на община Върбица

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Заповед №597/ 21.03.2019г. за определяне на пожароопасен сезон в горите от 25.03.2019г. до 30.10.2019г. 

Заповед №925/22.05.2018г. за забрана на бране на липов цвят


 

Заповед № 838 от 11.05.2018г. 

Заповед № 656 от 27.03.2018г. 

Заповед №494 от 21.02.2018г.

Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане / в територията на Община Върбица.

 


 

 

16.01.2018г.- Д О К У М Е Н Т И за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост.

Документацията изтегли ТУК:


Заповед №696 от 30.05.2017г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ДГ, болници  и медицински пунктове в гр. Върбица и по селата.

 

 

Заповед №567 от 27.04.2017г. на Община Върбица за обявяване на пожароопасен сезон за горите


 

Заповед №444 от 31.03.2017г. на Община Върбица


 

Заповед №258 от 16.02.2017г.- Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване / снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане/ в територията на Община Върбица.Заповед №590 от 28.03.2016г.- Забрана за паша на селскостопански животни в горски територииЗаповед №994 от 17.06.2016г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ЦДГ, болници в гр. Върбица и по селата.