Съобщения

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация - гр.Върбица уведомява:

С § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл.118, ал.3, т.5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в Басейнова Дирекция "Черноморски район" – гр.Варна заявление за вписване в регистъра, което съдържа информация за регистриране на изграден кладенец.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период са налични на интернет страницата на БДЧР в секция «Формуляри и заявления» www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

 


 

Уведомяваме Ви, че детските градини на територията на община Върбица, ще бъдат в престой и следващата седмица от 25.01.2016г. до 29.01.2016г. включително, поради лошите метеорологични условия.


От ръководството

 

 


 

Обява - Бюджет 2016

 

 


 

Покана за обсъждане на отчет 2014г.

 


 

Заповед № 708 /09.06.2015г.

 

 

 


 

18.11.2014г. - ОБЯВА - Буджет 2015г.

 

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Върбица

 


 

Финална пресконференция по проект "Общинска администрация Върбица - компетентна и съвременна"

 

 

 


 

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”,

 


 

Послание на НСОРБ

 


 

Покана за пресконференция


 


 

Община Върбица обявява резултати от повторен търг проведен на 08.07.2014г. с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2014/2015г. както следва:

 

Землище Върбица

 

 

 


 

 

 

Община Върбица обявява резултати от проведен търг на 01.07.2014г. с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2014/2015г. както следва:

Землище: Върбица

Землище:Менгишево

Землище:Божурово

Землище:Чернооково

Землище:Станянци

Землище:Тушовица

Землище:Бяла река

Землище:Ловец

Землище:Конево

Землище:Сушина

Землище:Методиево

Землище:Иваново

Землище:Маломир


 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 919/17.06.2014г.на Кмета на Община Върбица се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2014/2015 година с начална тръжна цена съгласно Приложение №1 , депозит за участие – 10 % от тръжната цена. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Върбица /Младежки дом/ по следния график:

Землища

Дата на провеждане на търга

Час

Дата на търга

Дата за повторен търг при необходимост

Божурово, Чернооково, Станянци

01.07.2014г.

08.07.2014г.

14,00

Бяла река, Тушовица

01.07.2014г.

08.07.2014г.

14,30

Върбица

01.07.2014г.

08.07.2014г.

15,00

Виница , Ловец, Сушина

01.07.2014г.

08.07.2014г.

15,30

Иваново, Методиево

01.07.2014г.

08.07.2014г.

16,00

Конево, Менгишево

01.07.2014г.

08.07.2014г.

16,30

Маломир, Нова Бяла река

01.07.2014г.

08.07.2014г.

17,00

Тръжна документация се получава  до 16:30 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №212 на общината срещу предварително заплатената сума в касата на Общината в размер на 5.00 /пет / лева с вкл. ДДС.

Депозит в полза на Община Върбица в размер на 10% от наемната тръжна цена по Приложение №1 за всеки имот, посочен в заявлението за участие  може да бъде внесен до 16:00 часа на 30.06.2014г., за повторен търг до 16:00 часа на 07.07.2014г.съответно в касата на Община Върбица.

За информация тел.05391/20-83

* Забележка : № имот, землище, местност, категории, площ, лв/дка, начална  тръжна цена са допълнителни приложения за всяко землище в индивидуално приложение обявено на информационното табло на Община Върбица.

 

 

 


 

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРБИЦА

ТЕЛ.О5391/2160

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл. 61, ал.3 от Адвинистративнопроцесуалния кодекс/ в сила от 12.07.2006г,обн. В ДВ. Бр.30 от 11.04.2006г/, Дирекция „РРХДИП” , отдел „ТСУ и ИП” при Община върбица, обл.Шумен обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

 

Уведомяват се : наследниците на Хюсеин Мехмедов Джинджиев и всички заинтересовани лица, че на 07.04.2014г е започнало административно производство за заверка на Молба-декларация и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.Производството е по инициатива на Вахдедин Али Мехмед и Рабиш Хасан Мехмед от с.Миланово чрез пълномощник Тензиле Вахдедин Рамадан за имот № 10112, представляващ пасище, мера и имот № 270007, представляващ нива в землището на с.Виница, общ.Върбица, обл.Шумен

В срок от 7 /седем/ дни от публикуване на настоящото Обявление наследниците и заинтересованите лица могат да заявят становище или да направят възражение.

 

 


 

ОБЯВА БЮДЖЕТ

 

 

 

18.06.2014 г.  Начална пресконференция в рамките на Проект „Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”, финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по  Договор № 13-22-37/15.05.2013 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРБИЦА – КОМПЕТЕНТНА И  СЪВРЕМЕННА”

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ   

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 12.12.2013 год. ОТ 14.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2014 год.

Община Върбица проведе заключителна пресконференция по

проект на ОПАК

 

На 19 и 20 септември 2013 г. служителите на Общинска администрация – Върбица

участваха в обучение по проект „Повишаване ефективността на

администрацията в община Върбица”

 

Обсъждане на Функционален анализ във връзка с договор с рег. № 12-11-49 от
20.11.2012 г. за финансиране на Проект "Повишаване ефективността на
администрацията на Община Върбица" по приоритетна ос: І "Добро управление",
подприоритет: 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна
линия: BG051PO002/12/1.1-04 по Оперативна програма "Административен
капацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

Обсъждане на Функционален анализ във връзка с договор с рег. № 12-11-49 от20.11.2012 г. за финансиране на Проект "Повишаване ефективността наадминистрацията на Община Върбица" по приоритетна ос: І "Добро управление",подприоритет: 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетналиния: BG051PO002/12/1.1-04 по Оперативна програма "Административенкапацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

 

ОБЯВА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2013 год.

ПОКАНА по повод старта на проект "Повишаване ефективността на администрацията на Община Върбица"