МЕСТНИ ИЗБОРИ- 27 октомври 2019г.

 


ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 2446

гр. Върбица, 30.10.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и Заповед № РД-15-116 от 21.10.2019 г.  на Областния управител на област Шумен, във връзка с произвеждане на втори тур на избори за кметове на 03 ноември 2019г. и с цел осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред в изборния ден.

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и  заведенията за обществено хранене на територията на с. Сушина от 07.00 часа до 20.00 часа на 03 ноември 2019 г. (неделя).

2. Масови прояви на територията на с.Сушина, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.

3. ВрИД Кмет на кметство с.Сушина  съвместно с служители на МВР на РУ–Велики Преслав да следят за опазване на обществения ред, като осъществяват непрекъснат контрол върху спазването на законовите разпоредби и осигурят нормална обстановка в деня на изборите.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

Списък на заличените лица с. Сушина


Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

РЕЗУЛТАТИЗаповед №2376/ 21.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 2376

гр. Върбица, 21.10.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и Заповед № РД-15-116 от 21.10.2019 г.  на Областния управител на област Шумен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.), с цел осигуряване на нормална обстановка и  опазване на обществения ред  в изборния ден

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и  заведенията за обществено хранене на територията на община Върбица от 07.00 часа до 20.00 часа на 27 октомври 2019 г. (неделя).

2. Масови прояви на територията на община Върбица, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.

3. Служителите към Общинска администрация – гр.Върбица  съвместно с служители на МВР на РУ–Велики Преслав да следят за опазване на обществения ред, като осъществяват непрекъснат контрол върху спазването на законовите разпоредби и осигурят нормална обстановка в деня на изборите.

 


 

 

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока /19.10.2019г./ за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати за местни избори на 27.10.2019г. могат да подадат горепосоченото заявление в Общинска администрация гр. Върбица.

Работно време на Общинска администрация гр. Върбица на 19.10.2019г. е от 09:00 часа до 17:00 часа.

Избиратели с трайни увреждания, на които здравословното състояние не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление до 21.10.2019г., във връзка с това на 20.10.2019г. Общинска администрация гр. Върбица ще приема заявления от 09:00часа до 17:00 часа.

 

Общинска администрация гр. Върбица


 

Заповед №2366 от 17.10.2019г.- за определяне избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) 

ЗАПОВЕД №2290 ОТ 09.10.2019г.

 


 

ПОКАНА №48-00-12 ОТ 07.10.2019г.- за участие в консултации за състава на Подвижна избирателна секция.


 

ЗАПОВЕД №2220 ОТ 26.09.2019г.- за определяне местата за поставяне на агитационни материали.


 

Активно избирателно право


https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

 

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

https://www.cik.bg/upload/102642/banner_300x250.jpg


 

Предварителен избирателен списък – част I – публикувано на 13.09.2019г.


 


 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г.

_______________________________________________________________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(Приложение № 7-МИ)

(Приложение № 8-МИ)

(Приложение № 9-МИ)

(Приложение № 10-МИ)

(Приложение № 11-МИ)

(Приложение № 12-МИ)

(Приложение № 13-МИ)

(Приложение № 17-МИ)З А П О В Е Д2038 oт 09.09.2019 г.


Заповед №1991 от 02.09.2019г.

 


 

ОТНОСНО : назначаване на Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


 

С П И С Ъ К на кметствата в община Върбица, област Шумен, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) 

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Върбица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г.


Приложение:

1. Предложение за състава и резервни членове на ОИК;

2. Решение №600- МИ/09.08.2019г. на ЦИК;


 

ХРОНОГРАМА

 


 

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)