Екология и опазване на околната среда

 

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2021-2028 г.

РЕШЕНИЕ №ШУ - 19 ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екелогична оценкаПРОГРАМА  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА  НА  ОБЩИНА  ВЪРБИЦА  2021-2027 Г.


 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА             ОБЩИНА ВЪРБИЦА


04.06.2021г.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Върбица - http://varbitsa.org/ се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Върбица.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

МОТИВИ
 

17.10.2019г. СЪОБЩЕНИЕ- за откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води : Дренаж 1 "БПС-Ловец" и Дренаж 2 "БПС-Ловец"


 

СЪОБЩЕНИЕ- за откриване на  процедура за изменение на разрешително за водовземане

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

по реда на чл.22 ал.3 от закона за управление на отпадъците


Относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица


Община Върбица уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица.


Мотиви: Настъпилите промени в Закона за управление на отпадъците /Обн.,ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.и подзаконовите нормативни актове.


На основание чл.22 ал.3 от ЗУО всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, считано от 21.01.2016г.

Предложения, мнения и становища могат да се депозират в община Върбица на адрес: гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание" №40- център за обслужване на граждани и на тел. 05391/21-31, факс: 05391/20-05, е-mail: obshtina@varbitsa.org;


Приложение: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица