Важни телефони

Стая Външен Вътрешен
Дежурни тел.21-63 218
Информационен център 201
102 Деловодство тел.21-31 203
102 Деловодство-факс тел.20-05 202
103 ГРАО тел.20-94 207
104 Кмет на община тел.20-92 205
105 Главен счетоводител тел.21-25 209
106 Зам.кмет Образование, култура и
соц. дейности
тел.20-81 208
107 Счетоводство тел.21-27 211
108 Секретар на община тел.21-68 210
109 Касиер 223
110 Директор Дирекция "АПИО" 222
112 Управление и човешки ресурси тел.21-79 214
201 ТСУ тел.21-60 215
202 Председател Общински съвет тел.21-10 212
203 "ГЗ и ОМП" ,Секретар "МКБППМН" и Военен отчет
220
204 Директор Дирекция "РРХДИП" 204
205 Програми и проекти
Евроинтеграция и социално
икономическо развитие
тел.20-82 217
206 Зам.кмет Проекти и програми тел.20-83 206
208 Финансов контрольор
Главен вътрешен одитор
тел.21-44 216
210 Отдел "Образование,
здравеопазване и култура
тел.20-85 213
212 Началник Отдел "КСК" тел.20-87 219
214 Отдел "КСК" 221