СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, от страна на АСП се предприемат последващи действия и стартира обсъждане на областно и общинско ниво.

В тази връзка, считано от днес /11.10.2023 г./, предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Картата в частта относно социалните услуги на общинско ниво.

Мнения и предложения могат да бъдат отправяни на e-mail: obshtina@varbitsa.org или в деловодството на Община Върбица на адрес: гр.Върбица, ул.„Септемврийско въстание“ №40.

Срокът за мнения  и предложения по Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Картата в частта относно социалните услуги на общинско ниво е 30 дни.

Анализът на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и Предложението за Национална карта на социалните услуги може да намерите в прикачените файлове.

 

АНАЛИЗ_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx

ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Върбица, област Шумен, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Предложения могат да бъдат направени по електронен път на еmail: obshtina@varbitsa.org или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Върбица.

 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет в Община Върбица.

 

Приложение № 1

УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБЩИНА Върбица

 

С уважение,

инж. Мердин Байрям кмет на община Върбица

07.02.2023г.