Коронавирус

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обстановката в област Шумен е критична и продължава тенденцията за увеличаване на заболеваемостта с достигащи нива на 14 – дневна заболеваемост от близо 668 на 100 хиляди население. В единственото лечебно заведение в областта, което приема за лечение пациенти с COVID-19-МБАЛ  Шумен ситуацията остава изключително тежка. Хоспитализирани са  много пациенти, които се нуждаят от кръвна плазма.

С оглед гореизложеното, молим за Вашето съдействие за даряване на кръв за извличане на кръвна плазма.

Телефони за контакти в Районен център по трансфузионна хематология-Варна: г-жа Яни Василева – 052/681801  и  0897900891.

 

 


ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19ЗАПОВЕД-1581 на Кмета на Община Върбица

ЗАПОВЕД №-РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра за здравеопазването


Заповед №РД-01-186 от 12.11.2020г. на Директора на РЗИ - Шумен за въвеждане противоепидемични мерки на територията на Област Шумен


Заповед №РД-01-132 от 28.08.2020г. на Директора на РЗИ - Шумен за въвеждане противоепидемични мерки на всички пазари на територията на Област Шумен


Заповед № РД-01-393/09.07.2020г. на Министъра за здравеопазването


 

 

З А П О В Е Д

1242

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови тържества – сватби и други  на територията на Община Върбица.

2. Преустановявам Общинския пазар, без тези за селскостопанска продукция.


З А П О В Е Д

№ 879

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям моя Заповед № 671 от 20.03.2020 г., като се отменя т. 2 с текст: ”Временно да се преустанови използването на кафемашини /кафе автомати на територията на цялата община”.

Създава се т. 2.1.:

На всички кафемашини /кафе автомати на територията на общината да извършва дезинфекция през два часа от собствениците.

В останалата част от заповедта остава непроменена.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


З А П О В Е Д

№ 873

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).

2. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


З А П О В Е Д

№ 872

Изменям и допълвам мои Заповед № 590 от 13.03.2020 г. и Заповед № 777 от 26.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Върбица до 13 май 2020 г. включително.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

 

ЗАПОВЕД №777 ОТ 26.03.2020г.

З А П О В Е Д

777

гр. Върбица, 26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

ИЗМЕНЯМ Заповед № 590 от 13.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Върбица до 12.04.2020 г., включително.

В останалата си част Заповед № 590 от 13.03.2020 г. остава непроменена

Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица

 


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

 


 

ЗАПОВЕД684

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

684

гр. Върбица, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранява се консумацията на място в обектите за бързо хранене и в хранителните магазини на територията на бензиностанции в община Върбица.

2. Забранява се консумацията пред търговските обекти, които имат право да извършват търговска дейност на територията на община Върбица, на топли напитки (кафе, чай и др.), алкохолни и безалкохолни напитки.

3. Забранява се предлагането на открито на неопаковани храни.

4. С цел недопускане струпване на много хора на едно място, собствениците на търговски обекти, които имат право да извършват търговска дейност на територията на община Върбица, да създадат необходимата организация и контрол за осигуряване на  минимално разстояние между клиентите от 2 метра.

Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица

 


 

 

ЗАПОВЕД №683

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

683

гр. Върбица, 23.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с

Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

С настоящата заповед отменям т. 2-3, част I от моя Заповед № 679/20.03.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица

 


 

ЗАПОВЕД № 679/ 20.03.2020г.

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

679

гр. Върбица, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с

Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Върбица, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

 1. Забранява се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
 2. Органите на Министерство на вътрешните работи на територията на община Върбица да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на град Върбица и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
 3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ,

документ за самоличност и декларация по образец на МВР.

 1. Всички работодатели на територията на Община Върбица, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, е необходимо да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, трябва да издадат служебни бележки, с които да удостоверят, че пътуващите лица са техни служители и че пътуването е свързано с изпълнение на задълженията им.
 2. Забранява се риболова и кънпингуването по край язовир Тича и всички останали язовири на територията на Община Върбица.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеки във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР и ИАРА да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица
 

ЗАПОВЕД № 671/ 20.03.2020г.

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

671

гр. Върбица, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 и Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейността, да не допускат събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1,5-2 м. между лицата.

2. Временно да се преустанови използването на кафемашини /кафе автомати на територията на цялата община.

3. На всички банкомати да се извършва строга дезинфекция от собствениците.

4. Забранява се достъпа до всички паркове, детски и спортни площадки на територията на цялата община.

5. Забранява се събирането на групи на обществени места – площади, улици и др. на територията на цялата община.

Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица 

ЗАПОВЕД № 670/ 20.03.2020г.

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

670

гр. Върбица, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Граждани и техните семейства завърнали се след 16.03.2020 г. от чужбина (без значение от коя държава) на територията на община Върбица да се поставят под задължителна карантина за срок от 14 дни от пристигането им.

2. Всички лица, които са имали контакт с лица по т. 1 се поставят под задължителна карантина за срок от 14 дни.

Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица 

Заповед 568 (PDF)

 

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А

9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31

e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

З А П О В Е Д

568

гр. Върбица, 10.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването и взети решения от проведените на 09.03.2020 г. заседания на Областен кризисен щаб към Областна администрация Шумен и на Общински кризисен щаб към Община Върбица.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. До второ нареждане на територията на община Върбица да се отменят всички обществени, частни, културни и масови събития на закрито и открито, включително кинопрожекции, театрални постановки, тренировки на спортни клубове, в които участват деца и възрастни, вкючително събирания в  пенсионерските клубове.
 2. Провеждането на спортните мероприятия да се извърши без публика.
 3. Да се извършва дезинфекция след всеки курс на превозните средства на обществения и служебния транспорт (седалки, парапети, дръжки и др.) на територията на общината.
 4. Да се извърши засилен ежедневен щателен филтър от медицинско лице на входа на детски градини и училища за проверка на здравословното състояние на децата и персонала, както дезинфекция на помещенията, не по-малко от 4 /четири/ пъти на ден.
 5. В Общинска администрация Върбица да бъде преустановен приемния ден за граждани от кмет, зам.-кмет и секретар на община.
 6. Обслужването на граждани да се извърши в информационния център при повишени мерки за биологична сигурност.
 7. Всички институции на територията на общината, които работят с граждани, в т.ч. търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти, заведения за обществена хранене и др. да  повишат мерките за биологична сигурност, да се почистват и дезинфекцират помещенията  си не по-малко от 4/четири/ пъти на ден.
 8. Пътуванията в страната и чужбина да се извършват само в крайни случаи, а след завръщането да бъдат уведомени общопрактикуващите лекари.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска администрация Върбица.

Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини на територията на Община Върбица.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/

Кмет на община Върбица

 

 


 

Как да се предпазим от коронавирус
(слайдшоу обновява се през 20 сек.)