Постоянни комисии на Общински съвет

 

 


 

PDF формат

 

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ  ПРИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ВЪРБИЦА

(мандат2019-2023)

1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

 

1.  Мехмед Хюсеинов Юсуфов           Председател

2.  Руфи Исмет Чуфадарчлен             член

3.  Мехмед Мустафа Мехмед              член

4.  Ердинч Ахмедов Исмаилов            член

5.  Емил Иванов Димов                      член

 

2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

 

1.  Бирсен ЕюбовЕлманов                  Председател

2.  Мустафа Решидов Хюсеинов          член

3.  Мехмед Сабри Юсуф                     член

4.  Ерсин Ахмедов Хасанов                 член

5.  Мустафа Халилов Еминов               член

 

3. Постоянна комисия „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на околната среда".

 

1.  Мехмед Сабри Юсуф                    Председател

2.  Ерсин Ахмедов Хасанов                член

3.  Есер Хикмет  Садък                     член

4.  Севдалин Бориславов Алдинов      член

5.  Стоян Георгиев Димитров             член

 

4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура,  младежки дейности и спорт”.

 

1.  Исуф Алиев Газинов                      Председател

2.  Мехмед Мустафа Мехмед                член

3.  Енвер Якуб Исуф                           член

4.  Мехмед Хюсеинов Юсуфов              член

5.  Радослав Добрев Чалъков              член

 

5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.


1.  Руфи Исмет Чуфадар                     Председател

2.  Мустафа Решидов Хюсеинов           член

3.  Исуф Алиев Газинов                      член

4.  Севдалин Бориславов Алдинов       член

5.  Бирсен ЕюбовЕлманов                   член

 
  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Емил Иванов Димов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Хълми Ахмед Амза


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Стоян Георгиев Димитров


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Сашо Радославов Стайков

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Мустафа Халилов Еминов

 


 

Постоянни комисии на Общински съвет от 30.11.2015г.- 13.04.2016г.

  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Бинол  Хасанов Пехливанов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед Мустафа Мехмед


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ердинч Ахмедов Исмаилов


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ерсин Ахмедов Хасанов