Данни за кореспонденция: седалище, адрес, телефон, адрес на електронна поща

Адрес:

гр.Върбица, общ.Върбица, обл.Шумен

ул. ”Септемврийско въстание” № 40

п.код: 9870

Телефон:

05391/21-31

Факс:

05391/20-05

Електронен адрес:

obshtina@varbitsa.org

 

Код на Върбица- 05391

Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

на стая

 

Външен номер

Служебен телефон

 

Дежурни

21-63

 

Информационен център

 

102

Деловодство

21-31

102

Деловодство-факс

20-05

103

Отдел „ГРАО”

20-94

104

Кмет на Община

20-92

105

Директор на Дирекция „АПО и ФД”

21-25

106

Специалист „Архитектура и градоустройство”

20-81

107

Счетоводство

21-27

108

Секретар на община

21-68

109

Касиер

 

110

Началник на отдел „ГР и АПО”

20-94

112

Управление на човешки ресурси

21-79

201

Отдел „ТСУ и ИП”

21-60

202

Председател на Общински съвет

21-10

203

„ГЗ, ОМП и ООР” и Секретар на „МКБППМН”

20-24

204

Директор на Дирекция „РРХДИП”

 

205

Програми и проекти Евроинтеграция и социално икономическо развитие

20-82

206

Зам.Кмет „Проекти и програми”

20-83

208

Началник отдел „ТСУ и ИП”

21-44

210

Отдел „Образование, здравеопазване и социална политика”

20-85

212

Специалисти „Земеделие и гори”

20-87

 

Местни данъци и такси

21-73

+359882820593

+359882820579