Обяви и съобщения по ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица организира Обществено обсъждане онлайн в платформата ZOOM, на Общ устройствен план на Община Върбица, Област Шумен, Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към ОУП, на 10.01.2022 г. (понеделник) от 14,00 часа.

Всички материали са публикувани на официалната страница на Община Върбица (http://www.varbitsa.org/bg/useful_information/conect) в секция “Обяви и съобщения по ЗУТ”, както и са на разположение на интересуващите се лица в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. “Септемврийско въстание” №40, стая №205.

Становищата, мненията и възраженията по изложените документи трябва да се внесат в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. Септемврийско въстание №40, стая №102, на тел./факс: 05391/20-05, 05391/21-31 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org  до 17.00 часа на 07.01.2022г.

Всички желаещи да се включат в обсъждането е необходимо да потвърдят участието си до 17.00 часа на 07.01.2022г. на електронен адрес: obshtina@varbitsa.org, като посочат своето име, организация, населено място и актуален електронен адрес, за да им се изпрати линк, код за достъп и парола за платформата.

 


ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2

съгласно изискванията чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Община Върбица организира провеждане на Обществено обсъждане в периода от 17.12.2021г. до 07.01.2022г. на  ОУП на Община Върбица Област Шумен Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към него. Всички материали са публикувани на електронната страница на община Върбица (http://varbitsa.org/) в секция: „ИНФОРМАЦИЯ“, подсекция: „Обяви и съобщения по ЗУТ”  или на място в стая 205, ет.2 в административната сграда на Община Върбица на следният адрес: 9870 гр.Върбица,  Община Върбица Област Шумен, ул. "Септемврийско въстание" №40

ОБЯВА

Доклад по Екологична оценка към ОУП на Община Върбица ревизия 2 с поправки съгласно чл.20

Нетехническо резюме с поправки съгласно чл.20

Справка за консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО


11.08.2021г.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2 съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

ОБЯВА

Доклад по Екологична оценка към ОУП на Община Върбица ревизия 2

Нетехническо резюме

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схеми и карти ПП ОУП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОСВ с приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справка за консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО - писма и становища

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Върбица  обявява на заинтересованите лица, че е постъпило Писмо с вх. № 24-00.526/ 17.08.2020 г. от Басейнова дирекция "Черноморски район" – гр.Варна  за Проекта за СОЗ около водоизточниците от НМВ „Върбица“ в курорт „Върбица“.

Проектът за санитарно-охранителна зона - пояси I, II и III около водоизточниците от НМВ „Върбица“ в курорт „Върбица  е на разположение на обществеността в сградата на Общинска администрация Върбица, стая №204, ет.2 и на интернет страницата на Община Върбица на адрес: http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Проектът за санитарно-охранителна зона.rar  в продължение на 1 /един/ месец, в периода от 19.08.2020 г. – 19.09.2020 г.

Писмени становища, възражения и мнения по проекта могат да се подават в горепосоченият срок в деловодството на Общинска администрация Върбица на адрес: гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” №40.

Лице за контакт: Хава Хасанова – директор Д „РРХДИП”, тел. 05391/21-60, h_hasanova@abv.bg

 


 

17.10.2019г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО.

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО27.03.2019г.

 


 

28.05.2018г. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособената територия обслужвана от "ВиК" - Шумен" ООД, гр.Шумен


05.10.2017г.- СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на Обществено обсъждане съгл.чл.21,ал.1 и 2 от Наредба за условията  и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/обн. ДВ.бр.57от 02.07. 2004 г.посл.изм. и доп.ДВ бр.12.02.2016 г. на  Д о к л а д за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ Устройствен План на Община Върбица Област Шумен в процеса на неговото изработване.

 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО.


Текстова част- Предварителен проект- ОУП- общ. Върбица

Опорен план на общ. Върбица

Схема на културно- историческото наследство и зелената система

Общ устройствен план на общ. Върбица

Схема на електроснабдяване

Схема на транспорт и комуникации

Схема на водоснабдяване и канализация