ТСУ

Заповед №86 от 15.01.2024г. за отчуждаване на Масивна сграда /бивша автоспирка/ със ЗП 30,80кв.м. в с.Иваново, общ.Върбица по реда III на ЗОС

 


 

Заповед № 1225 / 28.04.2023г. за допускане изработването на проект за промяна на ПУП - ПЗ и РУП по плана на гр. Върбица.

 


 

Заповед № 796 / 20.03.2023г. за допускане изработването на проект за промяна на ПУП - СПС за захранване на УПИ VIII, кв. 2а, гр. Върбица.

 

 


 

Заповед №268/16.01.2023г. за допускане изработването на проект за план схема на техническата инфрасртуктура за захранване на УПИ-VIII58a, кв. 28, с. Бяла река, общ. Върбица 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2  ОТ  ЗУТ

№ 515/ 05.03.2019г.

Дирекция “ РРХДИП.” при Община Върбица, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Върбица е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план – ПР план за регулация в обхват: УПИ XIII - Училище кв.39 и съседни,  в гр.Върбица, общ. Върбица

С проекта се предвижда да се обособят нови четири УПИ: IV-1116, V-1117, VI-118и VII-1119.

Възложители са: Марина Д.Митова, Минка Чалъкова-Пенева и Радослав Добрев Чалъков.

Изменението  представлява интерес за собствениците на съседните УПИ. Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая № 201 на Общината.

При явяването Ви  носете документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

На основание чл.128  от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението, (от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Общинка администрация

 

 

 


 

МОТИВИРАНО ПРЕДПИСАНИЕ №495 ОТ 21.02.2018г. 

ЗАПОВЕД №380/12.02.2018Г.- МОТИВИРАНО ПРЕДПИСАНИЕ

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е  изработен Подробен устройствен план /ПУП/  - представляващ специализирана план-схема на кабелно-въздушна електронна мрежа за интернет в обхват  ДРП на : гр.Върбица, кв.Трошка”-гр.Върбица, с.Бяла река, с. Чернооково, с. Нова бяла река и с.Тушовица. възложител на проекта е „Борамакс” ЕООД.

Проектът е изложен в сградата на Общинска Администрация гр.Върбица, в отдел „ТСУ и ИП”.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработената план-схема и да направят писмени възражения, предложения и искания по нея.

Обявлението е обнародвано в бр. 10 на държавен вестник от 30.01.2018г.

Съобщение

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА  УПИ VIII-299, кв.18 ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪРБИЦАУВЕДОМЛЕНИЕ № 08-00-120/ 21.06.2016г.