ПРОЕКТИ

 

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0302-C01 „Патронажна грижа +" в Община Върбица“

 

Община Върбица уведомява, че считано от 29.09.2021 г., започва изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Върбица“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 28 лица – възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Върбица и ще обхваща следните услуги:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на общината, ще бъде с продължителност от 12 месеца и всяко лице от целевата група ще получава конкретните услуги в зависимост от неговите индивидуални потребности и нужди, максимум до 2 часа на ден.

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

Заявление от кандидата (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Информация за кандидатите за работа по проекта:

Медицински специалист: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще се извършва от наетите на трудово правоотношение  медицински специалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение домашни помощници.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Психолог: Предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

Документите за кандидат – потребителите и кандидати за работа по Проекта могат да се получат от Общинска администрация Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, в Центъра за услуги и информация на граждани както и чрез кметствата.

Лице за контакт: Къймет Узунова – Ръководител на проекта, GSM 0882820590

 


 

13.05.2019г.-Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-7.001-0004

„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”


04.06.2018г. -Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” съвместно с Фонд „Социална закрила”

 


ОБЯВА

 

03.01. 2017г. -В изпълнение на дейност „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за OБУЧИТЕЛ за провеждане на  „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност”

ОБЯВА

03.01.2017г. - В изпълнение на дейност „Предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ социални услуги” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за СУПЕРВИЗОР

О Б Я В А

18.07.2016г. Община Върбица стартира набиране на потребители по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ 201BG05FMOP001 - 03.01 ,,осигуряване на топъл обяд” ПО Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

18.07.2016г. -Обява

Образец на заявление


 

ОБЯВА

28.04.2016г. В изпълнение на ПРОЕКТ Право на независим живот в Община Върбица” с рег. № BG05M9OP001-2.002-0203-C001 Община Върбица обявява  втори прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти от 03.05.2016г. до 15.05.2016г.


 

28.03.2016Г.Протокол за подбор на Обучители по проект "Право на независим живот в Община Върбица"

--------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалиост в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалист в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

В изпълнение на дейност "Обучение на персонала" по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 "Право на независим живот в община Върбица" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05МОП001-2.002 "Независим живот" на ОП РЧР 2014-2020, община Върбица обявява свободни работни места на граждански договор.

ОБУЧИТЕЛИ- двама


О Б Я В А

В изпълнение на ПРОЕКТ "Право на независим живот в Община Върбица" с рег.№ BG05M9OP001-2.002-0203-C001

Община Върбица обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ИЛИ "МЕДИЦИНСКИ ФЕЛШЕР", във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001-C0001.


З А Я В Л Е Н И Е

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 

Започна набирането на документи за кандидатстване за услугата „Личен асистент”

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

Общински план за развитие на община Върбица 2014 – 2020 г.


Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Община Върбица спечели проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

 

Изграждане на газопровод Набуко на територията на Ребуплика България - Община Върбица