ПРОЕКТИ

.                                 

13.05.2019г.-Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-7.001-0004

„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”


04.06.2018г. -Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” съвместно с Фонд „Социална закрила”

 


ОБЯВА

 

03.01. 2017г. -В изпълнение на дейност „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за OБУЧИТЕЛ за провеждане на  „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност”

ОБЯВА

03.01.2017г. - В изпълнение на дейност „Предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ социални услуги” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за СУПЕРВИЗОР

О Б Я В А

18.07.2016г. Община Върбица стартира набиране на потребители по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ 201BG05FMOP001 - 03.01 ,,осигуряване на топъл обяд” ПО Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

18.07.2016г. -Обява

Образец на заявление


 

ОБЯВА

28.04.2016г. В изпълнение на ПРОЕКТ Право на независим живот в Община Върбица” с рег. № BG05M9OP001-2.002-0203-C001 Община Върбица обявява  втори прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти от 03.05.2016г. до 15.05.2016г.


 

28.03.2016Г.Протокол за подбор на Обучители по проект "Право на независим живот в Община Върбица"

--------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалиост в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалист в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

В изпълнение на дейност "Обучение на персонала" по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 "Право на независим живот в община Върбица" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05МОП001-2.002 "Независим живот" на ОП РЧР 2014-2020, община Върбица обявява свободни работни места на граждански договор.

ОБУЧИТЕЛИ- двама


О Б Я В А

В изпълнение на ПРОЕКТ "Право на независим живот в Община Върбица" с рег.№ BG05M9OP001-2.002-0203-C001

Община Върбица обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ИЛИ "МЕДИЦИНСКИ ФЕЛШЕР", във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001-C0001.


З А Я В Л Е Н И Е

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 

Започна набирането на документи за кандидатстване за услугата „Личен асистент”

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

Общински план за развитие на община Върбица 2014 – 2020 г.


Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Община Върбица спечели проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

 

Изграждане на газопровод Набуко на територията на Ребуплика България - Община Върбица