Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.netСъобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр.Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Екстензивно отглеждане на риба в яз. „Виница” тип на производство – непълно системно, в землището на с.Виница, Община Върбица, Област Шумен” с възложител „АРЕСГАЗ” ЕАД, гр.София.

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 03.10.2018 г.

 

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


Заповед 773 от 27.04.2018
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ВЪРБИЦА  УВЕДОМЯВА,


ЧЕ В СРОК ДО 05 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.

В СРОК ДО 05  МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.

В СРОК ДО 12 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

В СРОК ДО 12 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР, ОБЩ.ВЪРБИЦА НА 20 МАЙ 2018 Г.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КМЕТСТВО МАЛОМИР.


за справки : тел.05391/20-94 - отдел „ГР и АПО”, стая 103-ОА

 


 

ЗАПОВЕД № 712 от 16.04.2018г.

 


Във връзка с провеждане на частичен избор за кмет на кметство Маломир на 20 май 2018г., съгласно Указ № 44 от 23.02.2018г. на Президента на републиката, на основание чл. 41, ал. 3  от Изборния кодекс - За определяне местата за обявяване на избирателните списъци.


 


 

ПОКАНА

 

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

 

ПП ”ГЕРБ”, КП  „БСП лява България”, ПП ”Движение за права и свободи”, КП „Реформаторски блок", КП „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО”, КП „България без цензура”, ПП”Атака”, КП „АБВ”.

 

ПОКАНА

Във връзка с предстоящия частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица на 20.05.2018 г., на основание чл. 91 от Изборния Кодекс и Решения №4417-МИ от 07.03.2017 г. и № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. без т.13 на ЦИК,

НАСРОЧВАМ

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В С.МАЛОМИР, ОБЩИНА ВЪРБИЦА


на 18.04.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Върбица ще се проведе консултация за съставяне на Секционна избирателна комисия.


Консултациите са публични. В тях участват представители на политическите партии и коалиции от партии, които имат парламентарна група в Народното събрание. Допуска се участието и на партии и коалиции, които не са парламентарно представени. При определяне на състава и ръководството на СИК се спазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ОИК.

Съгласно чл.91 ал.4 на ИК и № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК участниците в консултациите следва да представят следните документи:

а)   писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на
партията   или   коалицията,   която   прави   предложението,   три   имена   и   ЕГН   на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир
23.02.2018 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в
изборите за 44-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в)  когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г)  списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се
прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се
яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.Заповед №699 от 10.04.2018г.

З А П О В Е Д

№ 699

гр. Върбица, 10.04.2018 г.


На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 464, т. 7 от Изборния кодекс, на основание т. 15 от Решение № 4959 - МИ от 12.01.2018 г. на ЦИК, във връзка с Указ № 44 от 23.02.2018 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир на 20 май 2018 г.,


ОБРАЗУВАМ:


избирателна секция на територията на община Върбица, утвърждавам номерацията, обхвата и адреса й, както следва:

Секция 012, с адрес: с.Маломир, ул."Георги Димитров"№ 15, Кметство


(за цялото населено място)

Заповедта да бъде обявена публично на населението на общината съгласно т. 3 на Решение № 1530 - МИ/НР от 20.08.2015 г. на ЦИК - на 10.04.2018 г. чрез излагане на информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация и публикуване на сайта на общината.

Да се изпрати на ТД „ГРАО" Шумен и на Общинска избирателна комисия  за сведение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Къймет Узунова - секретар на общината.

Настоящата заповед може да бъде оспорвана от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването й пред Общинска избирателна комисия - Върбица.

 


 

 

Протокол за избор на кредитна институция за заем 

СЪОБЩЕНИЕ


Въз основа на Решение № 1 по Протокол № 5/29.05.2017г. на Общински съвет-гр.Върбица и Решение № 5 по Протокол № 11/16.10.2017 г. на Общински съвет-гр.Върбица и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на Процедура за избор на кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет-гр.Върбица, Община Върбица обявява дата и час на отваряне на постъпилите оферти по процедура „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица” за отпускане на дългосрочен кредит за извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за други инфраструктурни обекти”, както следва:

Дата на отваряне на офертите: 19.01.2018 г.

Час: 14:00 ч.

Място: Административна сграда на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. „Септемврийско въстание“ № 40, стая 206


Съобщение


 


 

О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 10.01.2018 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 год.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Я В А 

О Б Я В А


Въз основа на Решение № 1 по Протокол № 5/29.05.2017г. на Общински съвет-гр.Върбица и Решение № 5 по Протокол № 11/16.10.2017 г. на Общински съвет-гр.Върбица и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на Процедура за избор на кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет-гр.Върбица,

Кметът на Община Върбица обявява откриване на процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица”, за отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:

1.  Предмет на процедурата: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица” за отпускане на дългосрочен кредит за извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за други инфраструктурни обекти, като резултатът е в полза на местната общност.

2. Валута на дълга – лева

3. Максимален размер на дълга – 3 000 000лв. (словом: три милиона лева, 00);

4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит, при параметри и условия, изрично посочени в одобрената документация за провеждане на процедурата;

5. Срок на валидност на офертите: 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

6. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта” по показатели, посочени в одобрената Документация за провеждане на процедурата, Раздел V Методика за определяне на комплексната оценка. Класиране.

7. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата: Документация за участие в процедурата и данни за финансовото състояние на общината  са на разположение на хартиен носител на място в Общинска администрация на Община Върбица, на адрес: ул.”Септемврийско въстание” № 40, гр.Върбица, както и на интернет страницата на Община Върбица на адрес: http://www.varbitsa.org. При получаване на документацията на хартиен носител, същата се получава срещу цена в размер на 36.00лв. с ДДС.

8. Място, срок и начин на подаване на офертите: Участниците могат да представят своята оферта чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780, ул. „Септемврийско въстание“ № 40,стая 102 „Деловодство”, или на място на посочения адрес, не по-късно от 17.00 ч. на 15.01.2018 г. Офертите се представят в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост. Офертите, постъпили след този срок, без оглед датата на клеймото, или които не отговарят на условията по предходното изречение, ще бъдат върнати и няма да бъдат разглеждани.

9. Наименование, адрес, телефон на общината и лица за контакт:

Адрес за контакт: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, „Деловодство”;

Телефон за контакт в „Деловодство”: 05391 21 31, г-жа Г. Хасан

Телефон за въпроси във връзка с тръжни документи: 05391 21 25 – А. Ахмед.


О Б Я В А


Документацията изтегли ТУК:


Р А З Я С Н Е Н И Е

  

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2016” на Община Върбица

 


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2016 година.

Канят се всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 09.08.2017 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица – Младежки дом, ул. „Вит” № 1.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефон: 05391 21-31

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

 

 


 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. За строителство, преустройство, реконструкция и разширение на болница гр. Върбица в медицински център със стационар до 10 легла и за други инфраструктурни обекти.

2. Размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.

3. Вид на дълга– дългосрочен дълг.

4. Срок на кредита:

4.1.  15 години

5. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 0.5% процентни пункта.

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно до 31.12.2020 г.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни месечни вноски,

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Върбица, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Върбица съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Върбица.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 15.05.2017г. от 10ч в заседателната зала на Общински съвет Върбица намираща се в  Младежки дом гр. Върбица.

 


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №229/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влязло в сила Решение №2 по Протокол №11 на Общински съвет – Върбица публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти от общински жилищен блок /ЕПЖБ/ по плана на гр.Върбица в УПИ XIV, кв.51 с адрес: гр.Върбица, ул.“Александър Стамболийски“ №5.

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №230/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


Заповед №149 от 30.01.2017г.- Избирателни секции на територията на община Върбица

 

Заповед №213 от 06.02.2017г.- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци по избирателни секции на територията на община Върбица

 


 


 


 

 

На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg