Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.netО Б Я В Я В А

На основание  Заповед № 1164 /11.07.2016г. на кмета на Община Върбица във връзка с Решение №3 по Протокол №9 от 20.05.2016г. на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на следните на следните вещи  общинска собственост:

1.  Лек автомобил „Саманд” – с рег. № H 07-70 AM, с  начална тръжна цена 800лв. (осемстотин лева) с вкл. ДДС.

2. Товарен автомобил  „ГАЗ 53А”  с рег. №  Н 37 24 АМ, с начална тръжна цена 1500  лв. (хиляда и петстотин лева) с вкл. ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.07.2016 год. от 14,30 часа в ОбА- гр.Върбица стая 206.

Депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена ще се приема до 17,00 часа в деня предхождащ търга в брой в касата на Общината или по банков път.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 04.08.2016г. от 14,30часа.

Участие в търга се допускат физически и юридически лица след предварително подадено заявление за участие в търга до Община Върбица, най-късно до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед на превозните средства ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка.

За справки: стая 204 на Община Върбица и тел. 05391/21-60.


О Б Я В Я В А

Във връзка с влезли в сила решения на Общински съвет- Върбица и Заповед №1163/11.07.2016г. на кмета на Община Върбица публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните язовири публична общинска собственост:

1.  Язовир в гр.Върбица представляващ имот 000114 по КВС на землището на гр.Върбица с площ 118,523 дка, с начална тръжна цена 5 690,00 лв.;

2.  Язовир в с.Методиево представляващ имот 000115 по КВС землище с.Методиево  с площ 117,358 дка,  с начална тръжна цена 5 633,00 лв.

3.  Язовир в с.Методиево представляващ имот 000136 по КВС землище с.Методиево  с площ 20,207 дка,  с начална тръжна цена 970,00 лв.

4.  Язовир в с.Бяла река представляващ имот 000518 по КВС землище с.Бяла река  с площ 3,642 дка, с начална тръжна цена 174,00 лв.

5.  Язовир в с.Ловец представляващ имот 000038 по КВС на с.Ловец с площ 9,312 дка, с начална тръжна цена 450,00 лв.;

Гореописаните язовири ще се отдават под наем за срок от 5 години.

Депозит за участие в търга – 10 % от първоначалната тръжна цена вносим в касата на Община Върбица или по банков път до  17.00 часа  на деня предхождащ търга.

Дата на провеждане на търга – 28.07.2016 г. от 14.00 часа в сградата на общинска администрация, стая 206.

При необходимост повторен търг при същите условия и място ще се проведе на 04.08.2016г. от 14.00 часа.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица след предварително подадено заявление за участие в търга до Община Върбица, най-късно до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед на имотите ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка.

За справки: стая 204 на Община Върбица и тел. 05391/21-60.


О Б Я В Я В А

На основание Заповед № 1162/11.07.2016г. на кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

І. По плана на гр.Върбица:

  1. УПИ ХХVI, кв.29, площ 373 кв.м. с първоначална тръжна цена -  4 310лв. с вкл. ДДС.

ІІ.    По плана на  с.Чернооково:

1. УПИ ХVІІІ, кв.7 с площ 995 кв.м. с първоначална тръжна цена- 5775 лв. с вкл. ДДС.

2. УПИ ХІХ, кв. 7 с площ 995 кв.м. с първоначална тръжна цена 5775 лв. с вкл. ДДС.

3.УПИ ХХІ, кв.7 с площ  1225 кв.м. с първоначална тръжна цена 7102,50лв. с вкл. ДДС.

4. УПИ VІ, кв.1 с площ 850 кв.м. с първоначална тръжна цена 5122,50лв. с вкл. ДДС.

5. УПИ VІІ, кв.1 с площ 835 кв.м. с първоначална тръжна цена 4875 лв. с вкл. ДДС.

6. УПИ VІІІ, кв.1 с площ 1010 кв.м. с първоначална тръжна цена 5857,50 лв. с вкл. ДДС.

7. УПИ ІХ, кв.1 с площ 1000 кв.м. с първоначална тръжна цена 5805,00 лв. с вкл. ДДС.

8. УПИ Х, кв.1 с площ 925 кв.м. с първоначална тръжна цена 5362,50 лв. с вкл. ДДС.

9. УПИ ХІ, кв.1 с площ 925 кв.м. с първоначална тръжна цена 5362,50 лв. с вкл. ДДС.

III. По плана на с.Маломир:

1.УПИ IХ, кв.12, площ 496 кв.м. с първоначална тръжна цена -  15 500 лв. с вкл. ДДС.

IV.По плана на с.Методиево:

1. Масивна сграда /бивша автоспирка/ с площ 18,00кв.м, построена в УПИ отреден за озеленяване, кв.10 с първоначална тръжна цена -  4 030,00 лв. с вкл. ДДС.

2. УПИ II, кв.28 с площ 2000кв.м в едно с построената в него паянтова сграда със застроена площ 140кв.м, с първоначална тръжна цена -  10 400,00 лв. с вкл. ДДС.

V.По плана на с.Сушина:

1. ПИ с идентификатор №703998.501.66 с площ 2889кв.м. в едно с построените в него паянтова сграда със ЗП 160кв.м. и Паянтова сграда със ЗП 6кв.м. с първоначална тръжна цена -  21 500,00 лв. с вкл. ДДС.

VI. По плана на с.Ловец:

1.УПИ I, кв.28, с площ 1175 кв.м. с първоначална тръжна цена  10 200 лв. с вкл. ДДС.

2.УПИ I0II-229 кв.32, с площ 760кв.м. с първоначална тръжна цена  8 300лв. с вкл. ДДС.

3.УПИ V-228 кв.32, с площ 814 кв.м. с първоначална тръжна цена    8 500 лв с вкл. ДДС.

4. УПИ VI-229 кв.32, с площ 777 кв.м. с първоначална тръжна цена  8 000 лв с вкл. ДДС.

5.УПИ VII-230 кв.32, с площ 814кв.м. с първоначална тръжна цена  8 300 лв с вкл. ДДС.

6.УПИ VIII-231кв.32, с площ 685кв.м., с първоначална тръжна цена  7 100лв с вкл. ДДС.

7. УПИ IV-228кв.32, с площ 920кв.м., с първоначална тръжна цена  10 000лв с вкл. ДДС.

8.УПИ IX-52 кв.8 , с площ 780 кв.м. с построената в него масивна сграда със ЗП 85 кв.м., с първоначална тръжна цена  11 800 лв с вкл. ДДС.

9.УПИ IV кв.13, с площ 1300 кв.м., с първоначална тръжна цена  10 400 лв  с вкл. ДДС.

10. УПИ V кв.42, дворно място с площ 1385 кв.м. с построените в него  3 броя паянтови жилищни сгради с обща ЗП 188 кв.м., с първоначална тръжна цена  28 000 лв с вкл. ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.07.2016 год. от 13.00 часа в ОбА- гр.Върбица стая 206.

Депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена ще се приема до 17.00 часа в деня предхождащ търга в брой в касата на Общината или по банков път.

При необходимост повторен търг при същите условия ще се проведе на 04.08.2016г. от 13.00 часа.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица след предварително подадено заявление за участие в търга до Община Върбица, най-късно до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед на имотите ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка.

За справки: стая 204 на Община Върбица и тел. 05391/21-60.


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

 

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета

 

 

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg