Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.netПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. За строителство, преустройство, реконструкция и разширение на болница гр. Върбица в медицински център със стационар до 10 легла и за други инфраструктурни обекти.

2. Размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.

3. Вид на дълга– дългосрочен дълг.

4. Срок на кредита:

4.1.  15 години

5. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 0.5% процентни пункта.

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно до 31.12.2020 г.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни месечни вноски,

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Върбица, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Върбица съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Върбица.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 15.05.2017г. от 10ч в заседателната зала на Общински съвет Върбица намираща се в  Младежки дом гр. Върбица.

 


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №229/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влязло в сила Решение №2 по Протокол №11 на Общински съвет – Върбица публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти от общински жилищен блок /ЕПЖБ/ по плана на гр.Върбица в УПИ XIV, кв.51 с адрес: гр.Върбица, ул.“Александър Стамболийски“ №5.

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №230/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


Заповед №149 от 30.01.2017г.- Избирателни секции на територията на община Върбица

 

Заповед №213 от 06.02.2017г.- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци по избирателни секции на територията на община Върбица

 


 


 


 

 

На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg