ТСУ


 

МОТИВИРАНО ПРЕДПИСАНИЕ №495 ОТ 21.02.2018г. 

ЗАПОВЕД №380/12.02.2018Г.- МОТИВИРАНО ПРЕДПИСАНИЕ

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е  изработен Подробен устройствен план /ПУП/  - представляващ специализирана план-схема на кабелно-въздушна електронна мрежа за интернет в обхват  ДРП на : гр.Върбица, кв.Трошка”-гр.Върбица, с.Бяла река, с. Чернооково, с. Нова бяла река и с.Тушовица. възложител на проекта е „Борамакс” ЕООД.

Проектът е изложен в сградата на Общинска Администрация гр.Върбица, в отдел „ТСУ и ИП”.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработената план-схема и да направят писмени възражения, предложения и искания по нея.

Обявлението е обнародвано в бр. 10 на държавен вестник от 30.01.2018г.

Съобщение

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА  УПИ VIII-299, кв.18 ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪРБИЦАУВЕДОМЛЕНИЕ № 08-00-120/ 21.06.2016г.