Наредби

Наредби


 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЪРБИЦА


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Допълнение на наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица

 

НАРЕДБА

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАОТ 27.11.2017г.

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


ПРАВИЛНИК- В СИЛА ДО 27.11.2017г.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


Н А Р Е Д Б А  №1 за поддържане и опазване на обществения ред

Н А Р Е Д Б А №1 за поддържане и опазване на обществения ред- Отменена с Решение №7 по Протокол №3 от 28.12.2015г.

16.09.2015г. - П роект за изменение на НАРЕДБА № 1  за подържане и опазване на обществения ред на Община Върбица

 


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


НАРЕДБА за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи ил части от тях на територията на община Върбица

 

Н А Р Е Д Б А за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи ил части от тях на територията на община Върбица

Отменена с Решение №2 по Протокол № 7/30.10.2013г на ОбС ВърбицаНАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- Отменена с Решение №4 по Протокол № 12/14.12.2012г на ОбС Върбица

 


НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА- ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2017 Г.НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общиан Върбица

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Приемане на изменение и допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Върбица, област Шумен, приета на заседание на Общински съвет гр.ВърбицаПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост


Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост -


НАРЕДБА провеждане на търгове, конкурси и преговори за разпорждане, отдаване под наем на общинско имущество и процедура за учредяване право на строеж на гаражи и ГСК - Отменена с Решение №2 по Протокол № 4/27.05.2013г на ОбС ВърбицаНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА - Отменена с Решение №1 по Протокол № 4/27.05.2013г на ОбС Върбица


Докладна записка за изменения за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилищаСтратегия за управление на общинската собственост на Община Върбица за периода 2011 – 2015 г.Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.

 


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


Наредба за пожарната безопасностНаредба за символиката